POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI United Czech Engineering s.r.o.

Společnost United Czech Engineering s.r.o. se zavazuje poskytovat zákazníkům výrobky a služby nejvyšší kvality, přispívat k ochraně životního prostředí, zajistit bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance tak, abychom se stali vyhledávaným obchodním partnerem.K dosažení tohoto cíle se společnost zavazuje k dodržování souladu se zásadami systému řízení kvality dle EN ISO 9001:2015 a systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2015.

V oblasti managementu kvality se společnost zavazuje:

 • důsledně plnit právní a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem zavedeného systému ve společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy
 • motivovat pracovníky k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce
 • podporovat neustálý rozvoj zaměstnanců a jejich sebevzdělání
 • pracovat podle platné a schválené dokumentace systému kvality
 • zvyšovat úroveň služeb nabízených zákazníkům a pochopení jejich potřeb

V rámci environmentálního managementu se společnost zavazuje:

 • důsledně plnit právní a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem zavedeného systému ve společnosti a provádět hodnocení souladu s právními předpisy
 • vytvořit maximálně vhodné podmínky a zajistit veškeré potřebné zdroje nutné pro fungování systému environmentálního managementu
 • zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním
 • předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí
 • dostatečně komunikovat se zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životního prostředí
 • provádět prevenci znečišťování, minimalizovat environmentální rizika a dopady

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Vedení se zavazuje pravidelně přezkoumávat tuto politiku tak, aby odpovídala aktuálním záměrům společnosti v oblasti kvality, ekologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a její naplňování vedlo k neustálému zlepšování celého systému.

V Ostravě 22.04.2020