Zpracování osobních údajů ve společnosti United Czech Engineering s.r.o.

Společnost United Czech Engineering s.r.o. ctí dodržování ochrany osobních údajů. Velice si vážíme spolupráce s našimi partnery, v souvislosti s tím byl vytvořen popis postupu zacházení s osobními údaji externích stran. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 („GDPR“), zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.

Tímto dokumentem poskytujeme informace o zpracování osobních údajů externích osob a o právech souvisejících s tímto zpracováváním, a to zejména následujících subjektů:

– zaměstnanců a jiných spolupracujících osob našich (potenciálních) obchodních partnerů, tj. zákazníků, dodavatelů, poddodavatelů, kooperantů,

– zaměstnanců a jiných osob spolupracujících s osobami vykonávajícími pro naši společnost různé podpůrné služby, jako jsou agentury práce, dopravci apod.,

– samostatně podnikajících osob na pozici obchodních partnerů či osob vykonávajících podpůrné služby,

– návštěvníků našeho areálu,

– případně dalších 3. osob, jejichž osobní údaje budeme oprávněně zpracovávat.

Z jakého právního důvodu a za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

  • Z důvodu opatření nezbytných pro uzavření smlouvy a následně pro splnění uzavřené smlouvy, za účelem jednání o uzavření smlouvy, včetně vzájemných jednání a korespondence, a plnění podmínek uzavřené obchodní smlouvy (dodání a převzetí zboží a služeb),
  • Z důvodu plnění právních povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy, zejména zákon o účetnictví, o dani z přidané hodnoty, o daních z příjmů aj., za účelem vystavování účetních a daňových dokladů, vedení účetnictví, placení daní apod.,
  • Z důvodu našeho oprávněného zájmu, zejména za účelem ochrany majetku a zdraví osob, bezpečnosti, prevence vzniku škod, a za účelem výkonu a obhajoby našich právních nároků, zejména vymáhání pohledávek a obrana proti nárokům 3. osob, ale vždy jen tehdy, pokud nebudou mít přednost vaše zájmy a práva,

a to bez nutnosti vašeho souhlasu.

S vaším souhlasem:
Může nastat situace, že budeme pro některý účel zpracování osobních údajů vyžadovat váš výslovný souhlas. V takovém případě bude předání vašich osobních údajů zcela dobrovolné a souhlas bude možné kdykoliv odvolat. Při udělení souhlasu vám poskytneme podrobné informace o tomto zpracování, jeho účelu a o vašich právech.

Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

Budeme zpracovávat zejména dále uvedené osobní údaje, a to vždy jen v nezbytně nutném rozsahu:
a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, název/obchodní firma, titul, datum narození, IČO, DIČ, druh a číslo dokladu totožnosti, fyzická podoba zachycena v rámci kamerového systému,
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí zejména adresa trvalého pobytu, adresa sídla či místa podnikání, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo či jiné kontaktní údaje, které nám sdělíte,
c) platební a fakturační údaje, jimiž se rozumí zejména číslo bankovního účtu a fakturační adresa,
d) další údaje nad rámec údajů ad a)-c), jako je zboží či činnost, kterou si u nás objednáváte nebo my u vás, údaje ze vzájemné komunikace, údaje získané v rámci návštěvy našeho areálu, registrační značka vozidla aj.

Pro úplnost uvádíme, že osobní údaje získáváme jednak přímo od vás a/nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, z vašich webových stránek apod.).

Jaké bude zabezpečení vašich osobních údajů

S vašimi osobními údaji nakládáme s náležitou péčí a v souladu s GDPR a dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Důsledně dodržujeme bezpečnostní opatření a osobní údaje
chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků;
přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby poučené o zacházení s osobními údaji.

Máte právo na:

1. přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme;
2. opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou úplné nebo přesné;
3. výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud však nemáme právní důvod pro jejich zpracování;
4. vznesení námitky proti zpracování, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu;
5. přenesení osobních údajů, které jste nám sdělil, k jinému správci;
6. odvolání souhlasu, pokud budeme zpracovávat osobní údaje na základě vašeho souhlasu, a to bez jakýchkoliv vícenákladů a následků. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Standardně osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. Výjimku představují situace, kdy tato povinnost pro nás plyne z právních předpisů (zejména ve vztahu k orgánům státní moci) nebo ve vztahu k externím společnostem, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. zabezpečení areálu, pojištění), jímž však poskytujeme osobní údaje pouze v minimálně nutném rozsahu a smluvně se nám zavazují k odpovídající ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, pro který je zpracováváme, a dále jen po dobu nezbytně nutnou na ochranu našich oprávněných zájmů, zejména pro výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Běžně tato doba nepřekročí 3 roky od posledního kontaktu s vámi. V některých případech se může jednat i o dobu delší, v návaznosti na archivační doby stanovené obecně závaznými právními předpisy, např. zákonem o archivnictví, o účetnictví aj.

V případě potřeby nás kdykoliv kontaktujte na e-mailové adrese: uncze@uncze.cz.