Etický kodex společnosti

Společnost United Czech Engineering s.r.o. je progresivní českou společností působící v oblasti strojírenského průmyslu. Naším hlavním cílem je podpora a rozvoj českého podnikání v rámci spolupráce se zahraničními partnery. Společnost usiluje o dlouhodobé udržení dobrého jména organizace a všech participujících stran v rámci komplexní činnosti dodávaných zakázek.

Morální hodnoty, transparentnost, etika a smysl pro dobrou věc tvoří základ naší podnikatelské činnosti. Úspěch celé společnosti je tvořen úsilím a přístupem jednotlivce. Byl tedy vytvořen soubor zásad a pravidel, kterými se řídí všichni členové organizace.

Toto ujednání zahrnuje:

Korektní vztah s odběrateli

Společnost se zavazuje dodržovat sjednané podmínky obchodu. Jsme si vědomi nutnosti zajištění požadované kvality, včasnosti a úplnosti dodávek. Garantujeme plnou informovanost odběratele v průběhu trvání obchodního závazku.

Korektní vztah s dodavateli

Výběr dodavatelů probíhá v souladu s pravidly obchodní soutěže. Sjednané podmínky s dodavateli jsou vždy dodrženy. Odmítáme diskriminaci jednotlivých společností, prosazujeme zcela otevřené jednání a spolupráci, která bude prospěšná pro obě zúčastněné strany obchodu.

Zajištění práv a svobody zaměstnanců

Právo vykonávat práci má každý bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, rasový nebo etnický původ, národnost, státní občanství, sociální původ, rod, jazyk, zdravotní stav, věk, náboženství či víru, majetek, manželský a rodinný stav nebo povinnost k rodině, politické nebo jiné smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů, za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci (tím se rozumí i tzv. mobing). Eliminujeme jakékoliv formy nucené práce. Nedovolíme dětskou práci.

Ochrana životního prostředí

Dbáme na dodržování zásad ochrany životního prostředí, a to nejen tříděním odpadu, ale i dodržováním správného nakládání s nebezpečnými odpady jako jsou oleje, emulze aj. Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí a respektuje při podnikatelské činnosti normy stanovené pro oblast odpadů, emisí apod.

Úcta ke konkurenci

Zakládáme si na korektních vztazích a nikdy nepoškozujeme reputaci našich konkurentů. Dbáme, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali důvěrnost obchodních či jinak důvěrných informací. Společnost se nepokouší nečestnými způsoby získat informace o podnikání konkurentů a stejně tak nepoužívá restriktivní obchodní praktiky ani nezneužívá v žádné formě své postavení na trhu.

Dodržování zákonů České republiky

Společnost se striktně drží platných zákonů v zemi, ve které podniká. Zvláštní pozornost je věnována zásadě, kdy se společnost zdržuje financování jakékoli politické strany nebo politické činnosti a odmítá jakoukoli formu aktivní nebo
pasivní korupce.

Odmítání korupce a diskriminace

V obchodní soutěži jednáme svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu. Svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytváříme atmosféru důvěry a korektnosti.

Pozitivní vliv na veřejnost

Velkým zájmem společnosti je působit pozitivně na široké okolí. Kvalitní a včasné dodávky, spolehlivost, komunikace, smysl pro čestné jednání a spojení sil v rámci kooperačních procesů jsou završením úsilí pro zhodnocení vstupních zdrojů, rozvoj podnikání v okolí a růst národní ekonomiky.

Etický kodex Společnosti není obecně závazným právním předpisem ani vnitřním předpisem Společnosti.